The Vinylmaddness Shop

Yutaka Godzilla ItemsYutaka Godzilla Super Deformed Set
Mint in Package $50

Yutaka Gamera 2 Super Deforemed set
Mint in Package, $30

Yutaka Godzilla vs. MechaGodzilla 93 Super Deforemed set
Mint in Package, $30

Yutaka Godzilla 95 Super Deforemed set
Mint in Package, $40

Yutaka Godzilla Heisei Super Deforemed set
Mint in Package, $40

Yutaka Melting Godzilla set
Mint in Package, $40

Yutaka Godzilla vs. Destroyah Super Deforemed set
Mint in Package, $30

Yutaka Godzilla vs. King Ghdorah
Mint in Package, $40

Yutaka Godzilla vs. Space Godzilla
Mint in Package, $40

Yutaka Godzilla vs. Battra
Mint in Package, $40

Yutaka Godzilla vs. Mothra
Mint in Package, $40

Yutaka Mothra
Mint in Package, $20

Return to Vinylmaddness Shop.